นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามคํานิยามด้านล่าง) เราตระหนักดีว่าท่านสนใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา จะช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ หรือตามความต้องการเฉพาะของท่าน ซึ่งไม่เพียงแต่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการในเครือ NCC Group เราขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้แก่เรา และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล พร้อมส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลและการบริการลูกค้าให้แก่ท่าน

 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้จะอธิบายการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยาม ด้านล่าง) ตลอดจนสิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราและมีข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยามด้านล่าง) อยู่ในการจัดการของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจของเรา หรือที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ประกอบไปด้วย (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (2) บุคคลสําหรับติดต่อ พนักงาน บุคลากร ผู้รับมอบอํานาจ ผู้แทน ตัวแทน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดก็ตามที่มีอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ หรือทํารายการธุรกรรมในนามของลูกค้านิติบุคคลของเราและบริษัทในเครือของลูกค้า (3) ผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (4) ผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นๆของเรา และ (5) บุคคลอื่นที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคํานิยามด้านล่าง) เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารออนไลน์ การจัดงานอีเว้นท์ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ (ซึ่งอาจมีรายละเอียดแยกไว้ในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราทําการเก็บรวบรวม)

 

เราอาจทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นคร้ังคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่บังคับใช้และวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนําให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสารอื่นของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญใดๆเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมต่อไป

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลหรือสามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับท่านตามที่ได้ใหร้ายละเอียดไวด้านล่างซึ่งในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราต่อท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (เช่น ผ่านตัวแทน พนักงาน [ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์] พนักงานขาย พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า แอปพลิเคชัน) หรือโดยอ้อมจากท่าน หรือแหล่งข้อมูลอื่น (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งสาธารณะอื่นๆ) หรือผ่านบริษัทแม่ของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อของท่านกับเรา บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเราและจากภายในกลุ่มบริษัท NCC Group

 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่าน้ัน

 

เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

1)รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่ง ข้อมูลในบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลในใบอนุญาตขับขี่รถยนต์) รายละเอียดในสําเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตทํางาน ภาพถ่าย วิดีโอ บันทึกเสียง สถานที่ทํางาน ประวัติการทํางาน อาชีพ วุฒิการศึกษา ลายมือชื่อ ข้อมูลประกันภัย งานอดิเรก และความสนใจของท่าน

2)รายละเอียดสําหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ LINEID บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชี WhatsApp บัญชี WeChat บัญชีทวิตเตอร์ บัญชีอินสตาแกรม Google ID หรือ ID ของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ข้อมูล การจัดส่ง ที่อยู่สําหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรสาร

3)รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายได้เงินเดือน รายละเอียดของบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตรายละเอยีด การชําระเงินและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการเงิน

4)รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชําระเงินให้แก่ท่าน หรือที่ได้รับจากท่าน วันที่และ/หรือเวลา ชําระเงิน จํานวนเงินและวิธีการชําระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับรายการแลกรางวัล วันที่และสถานที่ในการซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน คะแนนสะสม คําร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทําธุรกรรม สถานะของธุรกรรม ข้อมูลอื่นๆของผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านซื้อ

5)รายละเอียดทางเทคนิค เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เลขประจําการ์ดเครือข่าย (MAC Address) คุกกี้เว็บบีคอน (Web Beacon) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการ เชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) ระยะเวลาและสถานที่ที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone Setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

6)รายละเอียดทางพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน วิถีชีวิต งานอดิเรก ความสนใจ ทัศนคติความเชื่อ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

7)รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น หมายเลขสมาชิกแอปพลิเคชัน หมายเลขบัตรอนุญาตเข้าถึง (Access card ID) ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อ ที่ปรากฏ รหัสผ่าน การตั้งค่าผู้ใช้ รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว เลขรหัสลับส่วนตัว (PIN) ความชอบ การเข้าร่วม นิทรรศการการค้าและกิจกรรม

8)ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน(เช่นศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนื้วมือ ข้อมูลการจําลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ

 

ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น เช่น คุกกี้ (Cookie) และพฤติกรรมการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ ประเภทของการสืบค้นประวัติการค้นหา ภาษาในการสืบค้น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้ และมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือบริการออนไลน์ของเรา (รวมถึงหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมเนื้อหา ที่เข้าชมลิงก์ที่คลิก หรือฟีเจอร์ที่ใช้) เวลา และความถี่ที่ท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา หน้าเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านคลิกลิงก์เชื่อมโยงมายังบริการออนไลน์ของเรา (เช่น ที่อยู่ เว็บไซต์อ้างอิง (Referrer URL)) และรายงานเว็บไซต์ล่ม โดยในกรณีที่อาจมีการนําข้อมูลใดก็ตามผนวกเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการนําข้อมูลอื่นมาใช้ในการสร้างประวัติบุคคลแล้วน้ัน เราจะจัดการข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่มีการผสมผสานนั้นเฉกเช่นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดีท่านสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ตลอดเวลา ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน โดยอาจเลือกปฏิเสธคุกกี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ หากท่านใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้ลบหรือปฏิเสธคุกกี้จะถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้และจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของท่าน

 

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เรา เช่น ชื่อและนามสกุลของบุคคลดังกล่าว รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น กรุณาแสดง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคล ดังกล่าวรับทราบและ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลน้ัน (ในกรณีที่จําเป็น)

 

เราจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น

 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เฉพาะเมื่อผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ให้การยินยอมแล้วเท่าน้ัน เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่จําเป็นต้องขอความยินยอม) หรือจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลน้ัน หากพบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ในกรณีที่จําเป็นต้องขอความยินยอม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้เจตนา เราจะดําเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หรือจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อเราสามารถอ้างอิงฐานกฎหมายที่นอกเหนือจากความยินยอมได้เท่าน้ัน

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังน้ี

 

2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องมีการให้ความยินยอม
เราจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1) การตลาดและการสื่อสาร: เพื่อจัดการสื่อสารทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ ข่าวสาร การจัดอีเว้นท์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรากลุ่มบริษัท NCC Group ตลอดจนบริษัทใน เครือและบริษัทย่อยของเรา บุคคลภายนอก และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เราไม่สามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นได้

2) บริการวิเคราะห์: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภายในกลุ่ม บริษัท NCC Group ตลอดจนบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา หรือให้บริการดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก และ/หรือ

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรมทางศาสนา
  • ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจําลองใบหน้า ข้อมูลการสแกนม่านตา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าอาคาร สถานที่ และวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
  • ข้อมูลสุขภาพ เพื่อการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ/หรือ เพื่อให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการแพทย์
  • ประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

4) เพื่อการใช้ฐานข้อมูลบนระบบ SAP ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท NCC Group, กลุ่มบริษัท TCC Technology และกลุ่มบริษัท Adelfos: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท NCC Group, กลุ่มบริษัท TCC Technology และกลุ่มบริษัท Adelfos ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมาย ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ การถอนความยินยอม จะไม่กระทบต่อความชอบธรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการยินยอมของท่านก่อนการเพิกถอนแต่อย่างใด

 

2.2. วัตถุประสงค์ที่เราอาจอาศัยและฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทําหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายท้ังของเราและบุคคลภายนอก (4) ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อํานาจรัฐ

 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1)เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อเข้าทําสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีกับท่าน เพื่อจัดทํารายละเอียดสัญญา ธุรกรรมทางการเงิน และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการชําระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบรายการธุรกรรม การตรวจยืนยันความถูกต้อง และการยกเลิก เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งราคา และหลักฐานการซื้อ เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ และบริการของเรา เพื่อจัดเตรียมงาน สถานที่ และบริการอื่นๆให้แก่ท่าน และเพื่อเก็บบันทึกหลักฐาน

2)การตลาดและการสื่อสาร เพื่อดําเนินการด้านการตลาด การสื่อสาร ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ประกาศ ข่าวสาร การจัดอีเว้นท์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา กลุ่มบริษัท NCC Group ตลอดจนบริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของเรา และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามความต้องการที่ท่านแสดงไว้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

3)การจับสลากชิงรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน การจับสลากชิงรางวัล สิทธิพิเศษในการใช้พื้นที่แต่เพียงผู้เดียว และข้อเสนอ/ กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

4) การลงทะเบียนและพิสูจน์ยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ ระบุตัวตน และยืนยันตัวท่านเอง หรือตัวตนของท่าน

5) การสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับท่าน เพื่อสื่อสารกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา และเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากท่าน เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดการคําถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คําขอ ความคิดเห็น คําร้อง การเรียกร้องสิทธิในการรับประกัน ข้อพิพาทหรือการชดใช้ค่าเสียหาย การจัดการประเด็นทางเทคนิคและเงื่อนไขทางการค้า

6) การประมวลผลธุรกรรมหรือการชําระเงิน เช่น เพื่อประมวลผลการชําระเงินหรือรายการธุรกรรม ตลอดจนการเรียกเก็บเงิน การประมวลผล การหักบัญชี การคืนเงิน การไกล่เกลี่ยประนีประนอม ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการเงิน รายการธุรกรรม และการชําระเงินทั้งหมด การออกใบแจ้งหนี้ ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และการนําส่งรายการต่างๆที่กล่าวมา

7) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัยตลาด การสํารวจ การประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงผลประกอบการทางการตลาด ตลอดจนข้อเสนอและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อประเมินความสนใจของท่านจากการปรับปรุง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการปรับปรุงระบบ (เช่น พัฒนารูปแบบในการจําแนกกลุ่มลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดําเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกค้าทุกคนของเรา

8)การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เช่น ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าของท่านให้เป็นปัจจุบัน เก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น พัฒนารูปแบบการทํานายความเป็นไปได้ของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค้า (การควบคุมความเสี่ยงระดับสถาบัน การตรวจสอบ บัญชี และการรักษาบันทึกการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต) เพื่อเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ หรือการดําเนินการจัดการ และบํารุงรักษาการดําเนินธุรกิจของเราด้วยประการอื่น เพื่อบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ ระบบสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาการบริหารธุรกิจภายในองค์กรตามข้อกําหนด นโยบาย และกระบวนการกํากับดูแลภายในองค์กร และเพื่อจัดเก็บบันทึก ความถี่ของการเยี่ยมชม

9)การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและตามการกํากับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย คําสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคําสั่งจากหน่วยงานภาครัฐนอกประเทศไทยด้วย และ หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล / หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่ากฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามดังกล่าว และเมื่อมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการตามกฎหมาย หรือคําสั่งจากภาครัฐนั้น เพื่อรายงานภาษี และจัดการการรายงานภาษี เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านภาษี หน่วยงานกํากับดูแลการบริการทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกํากับดูแลอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบและป้องกัน อาชญากรรม

10) การทํางานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เช่น เพื่อการบริหาร ดําเนินการ ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่ออํานวยความสะดวก และเพื่อให้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ท่านในการสัมผัสประสบการณ์บนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อปรับปรุงรูปแบบ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบของเราที่มีอยู่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

11) การคุ้มครองผลประโยชน์ของเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบในพื้นที่ของเรา เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง เพื่อกําหนดความเสี่ยงด้านการฉ้อโกง และระบุรายการธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ข้อร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญหายของสมบัติและทรัพย์สินของเรา เพื่อดําเนินการตรวจสอบรายชื่อต้องห้าม (SanctionList) การจัดการความเสี่ยงการบันทึกและการตรวจสอบภายใน การจัดการทรัพย์สินระบบและการควบคุมอื่นๆทางธุรกิจ เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานการกระทําผิดทางอาญา และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจของเรา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือการดําเนินคดี

12) ธุรกรรมภาคธุรกิจ ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบรวมธุรกิจ ฟื้นฟูกิจการ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกรายหนึ่งหรือมากกว่านั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกรรม

13) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านได้

 

3. เราเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใคร
เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งจะทําการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้ ทั้งนี้บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทย หรืออยู่ต่างประเทศก็ได้ ท่านสามารถเข้าดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมว่าบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เนื่องจากท่านจะอยู่ใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่าน้ันด้วย

 

3.1 ภาพรวมการจัดการข้อมูลของกลุ่มบริษัท NCC Group
ในฐานะที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท NCC Group ซึ่งทั้งหมดจะทํางานร่วมกัน ร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้า และใช้ระบบบางส่วนร่วมกัน รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจึงอาจจําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท NCC Group หรืออนุญาตให้บริษัทดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท้ังนี้ บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท NCC Group สามารถอาศัยใช้ความยินยอมที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด ได้รับมาได้ด้วยเช่นกัน รายชื่อบริษัทภายในกลุ่มบริษัท NCC Group มีดังนี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด, บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จํากัด

 

3.2 กลุ่มบริษัท TCC Technology และ กลุ่มบริษัท Adelfos
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้ฐานข้อมูลบนระบบ SAP เราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัท TCC Technology และ กลุ่มบริษัท Adelfos ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 4) ข้างต้น

 

3.3 ผู้ให้บริการของเรา
เราอาจใช้บริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้ให้บริการแทนเรา หรือช่วยเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของเรา หรือผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมทั้งและไม่จํากัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) บริษัทด้านการทําการตลาด บริษัทสื่อโฆษณา บริษัทออกแบบ บริษัทสร้างสรรค์งานโฆษณา และบริษัทด้านการสื่อสาร (3) บริษัทผู้จัดทําแคมเปญ งานกิจกรรม และการตลาดต่างๆ และบริษัทบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (5) ผู้ให้บริการการบริหารทรัพย์สิน (6) บริษัทตัวแทนขาย (7) บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจัดส่ง (8) ผู้ให้บริการด้านการชําระเงินและระบบชําระเงิน (9) บริษัทวิจัย (10) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ (11) บริษัททําการสํารวจ (12) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ให้บริการด้านการดําเนินงานภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (15) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (16) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

 

ในการให้บริการต่างๆดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นในการให้บริการเท่านั้น และเราได้ขอให้บุคคลดังกล่าวไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะกํากับดูแลให้ผู้ให้บริการที่ร่วมงานกับเรา เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด

 

3.4 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตรของเรา เพื่อนําเสนอและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า และคนที่มีโอกาสจะมาเป็นลูกค้า ตัวอย่างพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวเช่น สถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร บริษัทจัดการระบบ การเข้าถึง บริษัทโทรคมนาคม ผู้สนับสนุน พันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วมกัน และบุคคลภายนอกรายอื่นที่เราทําการตลาดหรือส่งเสริมการขายร่วมด้วย

 

3.5 บุคคลภายนอกที่กฎหมายกําหนด
ในบางกรณี เราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานของรัฐ ศาล หน่วยงานกํากับดูแล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลภายนอกรายอื่น ที่เราเห็นว่าจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก ความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคล หรือเพื่อตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง หรือประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย

 

3.6 ที่ปรึกษาผู้เชี่ยววชาญ
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนี้รวมไปถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้สอบบัญชี ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการดําเนินธุรกิจของเรา รวมถึงการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องคดี

 

3.7 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือภาระหน้าที่
ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ ควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด การซื้อขาย กิจการร่วมค้า การโอนสิทธิ การโอนหรือจําหน่ายธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ในต่างประเทศ โดยที่ประเทศดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกัน เราจะดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกํากับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกําหนดให้ ต้องให้ความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาเท่าที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อทําตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อตอบสนองการดําเนินธุรกิจของเรา และ/หรือเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบ ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลสว่นบุคคลของท่านจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจเก็บไว้นานกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอื่นหากมีกฎหมายกําหนด

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

 

1)สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึง และขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรากําลังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับตัวท่าน ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจกําหนดให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอมาแก่ท่าน
2)สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนทําให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง
3)สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้ โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รายอื่นในกรณีที่ (ก) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เรา (ข) หากเรากําลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อดําเนินการตามสัญญาของเราที่ทํากับท่าน
4)สิทธิในการคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการ เช่น คัดค้านการทําการตลาดแบบขายตรง
5) สิทธิในการระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
6)สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านอาจมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ
7)สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือทําให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ต้องดําเนินการเช่นนั้น หากเราจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
8)สิทธิในการร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหากเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

7. รายละเอียดสําหรับติดต่อเรา
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล: pdpa_info@qsncc.com

 

เอกสารแนบ รายชื่อบริษัท

1. กลุ่มบริษัท NCC Group ประกอบด้วย


1.1. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
1.2. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จํากัด
1.3. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด
1.4. บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จํากัด
1.5. บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

 

2. กลุ่มบริษัท TCC Technology ประกอบด้วย

2.1. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
2.2. บริษัท ชินาทรัพย์ จํากัด
2.3. บริษัท ลีพโซลูชั่น เอเชีย จํากัด
2.4. บริษัท ดาต้า แอสเซ็ทส์ จํากัด

 

3. กลุ่มบริษัท Adelfos ประกอบด้วย

3.1. บริษัท อเดลฟอส จํากัด
3.2. บริษัท อาร์เจนโต้ เทค จํากัด
3.3. บริษัท แปซิฟิค เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จํากัด
3.4. บริษัท ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
3.5. บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จํากัด
3.6. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
3.7. บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จํากัด
3.8. บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จํากัด

 

(นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับแก้ไขวันที่ 23 มีนาคม 2566)